Anonimiteit

  • Alle meldingen worden automatisch en onmiddellijk overgemaakt aan de Bevoegde Instanties, zonder tussenkomst van enige andere partijen die toegang zouden hebben tot deze meldingen en de gegevens vervat in deze meldingen.
  • Indien gewenst en dusdanig aangegeven, kan het zijn dat de Bevoegde Instanties contact opnemen met u middels de door u opgegeven contactgegevens (email of telefoonnummer).
  • Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Uit respect voor uw privacy en in het belang van uw online veiligheid is deze site een zogeheten HTTPS-site. Dat betekent dat alle communicatie versleuteld wordt. Wanneer u bijvoorbeeld persoonlijke gegevens invoert in het formulier, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan 'meekijken'.

Privacy

Gelet op de anonimiteitsgarantie hechten wij enorm veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wensen wij u op een heldere, transparante en duidelijke wijze te informeren over welke gegevens verzameld worden en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Uiteraard doen wij er alles aan om uw privacy van begin tot einde te waarborgen en daarom gaan wij dan ook uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en informatie in zijn geheel. Alle betrokken partijen houden zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’, ook gekend als ‘GDPR’).

De werking van de Website werkt als volgt: alle meldingen worden automatisch overgemaakt aan de Bevoegde Instanties, waarbij de Website noch eventuele derden zicht hebben op de inhoud van de meldingen, noch enig zicht hebben op de bijhorende gegevens, zoals eventuele persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

1.1. Persoonsgegevens die u met ons deelt:

  • Indien iemand via de Website een anonieme melding maakt (de ‘Melder’), worden geen persoonsgegevens gevraagd noch vereist.
  • Indien de Melder wenst om gecontacteerd te worden door de Bevoegde Instanties, dan wordt gevraagd naar contactgegevens. Het is aan de Melder om te kiezen welke contactgegevens hij of zij doorgeeft, het kan gaan om een emailadres of een telefoonnummer. Deze worden rechtstreeks overgemaakt aan de Bevoegde Instanties.
  • De Melder kan evenwel in de beschrijving van de situatie (als onderdeel van de melding) kiezen om andere (persoons)gegevens te delen, doch is dit niet verplicht of vereist.

1.2. Persoonsgegevens die op automatische wijze worden verkregen

Om een functionele website te kunnen aanbieden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat opgeslagen wordt op uw toestel (computer, tablet, … ). Deze cookie kan vervolgens opgehaald worden bij een volgend bezoek op dezelfde website. Deze cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website of systeem, enkel de website die de cookie heeft aangemaakt kan deze lezen.

De Website gebruikt enkel geanonimiseerde functionele cookies, nodig om de website correct te laten verschijnen en werken.

2. Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel en alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

  • Indien de Melder bij de anonieme melding aangeeft gecontacteerd te willen worden, worden de persoonsgegevens gebruikt om de persoon te contacteren.
  • Volledig anonieme gegevens (geen persoonsgegevens) kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden.

3. Verstrekking aan derden

Vooreerst is het belangrijk te weten dat alle informatie, gegevens en eventuele persoonsgegevens enkel en alleen rechtstreeks worden overgemaakt aan de Bevoegde Instanties. Geen informatie, gegevens en/of persoonsgegevens zijn op enig moment beschikbaar voor enige andere partij. De enige partij die de gegevens ontvangt zijn de Bevoegde Instanties.

Geen gegevens, noch informatie, noch persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen. Wel is het mogelijk dat de gegevens worden overgemaakt aan andere politiediensten (lokaal of federaal) in het kader van hun (territoriale) bevoegdheid, hetzij aan de gerechtelijke overheden.

4. Bewaartermijn

De melding en/of enige persoonsgegevens van de Melder worden automatisch overgemaakt aan de Bevoegde Instanties. Deze instanties bewaren de verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens tot maximaal de wettelijke bewaartermijn.

Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met de Bevoegde Instanties via www.politie.be.

5. Beveiliging

De Website werd voorzien van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

6. Uw rechten omtrent uw gegevens

In de regel heeft u recht op verscheidene acties vanuit de organisatie die uw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van meldingen via de Website worden de persoonsgegevens onmiddellijk overgemaakt aan de Bevoegde Instanties en worden er geen gegevens of informatie bewaard of ontvangen door andere partijen of organisaties.

Dit heeft tot gevolg dat u weliswaar uw rechten heeft, maar dat deze in de praktijk niet nagekomen kunnen worden door de Website zelf, daar deze organisatie niet over uw (persoons)gegevens beschikt. De enige partij waarbij de Melder zijn of haar rechten kan laten gelden, zijn de Bevoegde Instanties.

Het verzoek tot uitoefening van uw rechten bij de bevoegde instanties, dient u te richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name:

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvenseweg 48
1000 BRUSSEL

Dit verzoek kan eveneens elektronisch worden ingediend via de website: https://www.controleorgaan.be/nl/burgers/onrechtstreekse-toegang-aanvragen.

7. Wijziging privacy verklaring

Alle betrokken partijen behouden zichzelf te allen tijde het recht toe om aanpassingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De datum van de laatste wijziging wordt steeds aangepast onderaan de titel. We raden aan om geregeld de privacy verklaring te raadplegen voor potentiële wijzigingen.

8. Contact

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens.

Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (Controleorgaan op de Politionele Informatie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming voor de geïntegreerde politie.

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvenseweg 48
1000 BRUSSEL
02/549.94.20
https://www.controleorgaan.be/nl/contact